TEAM

Yuri Chernukha

Yuri Chernukha

Chief Artist
Olga Yeletskaya

Olga Yeletskaya

Manager and Responsible Editor
Alexander Martyanov

Alexander Martyanov

Artist-designer
Dmitry Alekseevskikh

Dmitry Alekseevskikh

Advisor to the President of the film festival
Alexander Genievsky

Alexander Genievsky

President and founder of the film festival
Andrey Andreykin

Andrey Andreykin

Executive Director