TEAM

Yuri Chernukha

Yuri Chernukha

Chief Artist
Olga Yeletskaya

Olga Yeletskaya

Manager and Responsible Editor
Alexander Martyanov

Alexander Martyanov

Artist-designer
Vyacheslav Klimov

Vyacheslav Klimov

Media and video specialist
Alexey Grachev

Alexey Grachev

Technical Director
Dmitry Alekseevskikh

Dmitry Alekseevskikh

Advisor to the President of the film festival
Alexander Genievsky

Alexander Genievsky

President and founder of the film festival
Andrey Andreykin

Andrey Andreykin

Executive Director